Strong Hand Europe

Všeobecné obchodní podmínky

Článek 1: Definice
Pro účely těchto Všeobecných podmínek budou užity následující výrazy, pokud nebude uvedeno jinak.

Dodavatel: STRONG HAND EUROPE s.r.o.
Druhá smluvní strana / objednávající: jakákoli právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu nebo která má zájem o uzavření smlouvy s Dodavatelem, a dále všichni její/jeho právní zástupci, zmocněnci nebo dědici.
Zboží: veškeré stroje, nástroje, příslušenství, materiály a služby nabízené Dodavatelem k prodeji.

Článek 2: Obecná ustanovení
1. Veškeré námi poskytované dodávky a další služby a všechny přijaté platby se budou řídit výhradně těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a ve věcech, které tyto podmínky neupravují, zákony České republiky. Pokud se budou jakékoli obchodní podmínky objednávající strany lišit od těchto Všeobecných obchodních podmínek, budou pro nás tyto odlišné podmínky závazné jen tehdy, uznáme-li je výslovně dopisem, emailem.
2. Všeobecné podmínky rovněž platí pro jakékoli smlouvy s Dodavatelem, k jejichž plnění je nutno angažovat třetí osoby.
3. Uzavřením smlouvy s Dodavatelem se Druhá smluvní strana vzdává veškerých podmínek užitých Druhou smluvní stranou, bez ohledu na jejich název, a to tak, aby se Všeobecné podmínky užité Dodavatelem vztahovaly na veškeré smlouvy.
4. V případě, že jedno či několik ustanovení těchto Všeobecných podmínek jsou neplatné nebo jsou zrušeny, zůstávají ostatní ustanovení těchto Všeobecných podmínek nadále v plné platnosti a účinnosti. V takovém případě budou Dodavatel a Druhá smluvní strana vzájemně konzultovat, tak aby se dohodli na nových ustanoveních, která nahradí neplatná nebo zrušená ustanovení, přičemž předmět a účel původních ustanovení zůstane zachován v rozsahu, v jakém je to možné.

Článek 3: Nabídky
1.Naše nabídky jsou nezávazné a podléhají změnám, pokud v nabídce nebude výslovně stanoveno jinak. Dokumenty přiložené k nabídkám (jako jsou výkresy, ilustrace, vzorky a vzory a data o rozměrech, hmotnosti a výkonu) obsahují, nebo samy tvoří pouze přibližná data a nejsou, pokud nebude stanoveno jinak, považována za závazná data.
2. Nabídky se automaticky nepřevádějí na budoucí objednávky.
3. Vyhrazujeme si vlastnická a autorská práva na všechny cenové odhady, výkresy a další dokumenty. Tyto nesmějí být sděleny žádné třetí straně, ani využity pro účely jakékoli třetí strany.

Článek 4: Příjem a potvrzení objednávky
1. Mezi Dodavatelem a Druhou smluvní stranou nevzniknou žádné kupní ani jiné smlouvy, dokud je Dodavatel písemně nepotvrdí dopisem nebo e-mailem.
2. V případě, že není popřena správnost písemného potvrzení do osmi pracovních dnů od jejího odeslání, jsou obě smluvní strany takovým potvrzením vázány.
3. Veškeré změny smlouvy a/nebo jakákoli další ujednání nabydou účinnosti pouze v případě, že byly dohodnuty nebo potvrzeny Dodavatelem, a to dopisem nebo e-mailem. V případě, že jakékoli odchylky a/nebo změny povedou ke zvýšení nákladů, má Dodavatel právo přeúčtovat takové náklady Druhé smluvní straně.

Článek 5: Plnění dohody
1. Uživatel uzavírá dohodu podle svého nejlepšího vědomí a schopností a v souladu s požadavkem řádného zpracování s ohledem na stav existující techniky a znalostí.
2. V případě a v rozsahu, kdy to vyžaduje řádné provedení smlouvy, bude mít Dodavatel právo nechat provést zvláštní práci třetími stranami.
3. Druhá strana zajistí, aby všechny údaje označené Dodavatelem jako nezbytné nebo které by druhá strana měla logicky znát, že jsou nezbytné k provedení dohody, jsou Dodavateli poskytnuty včas. V případě, že údaje potřebné k provedení smlouvy nebyly Dodavateli poskytnuty včas, bude mít Dodavatel právo pozastavit plnění smlouvy a / nebo účtovat klientovi dodatečné náklady vyplývající z prodlení, a to za obvyklé ceny.
4. Dodavatel neodpovídá za žádné škody jakéhokoli druhu (vzniklé), v případě, že Dodavatel použil jakékoli nesprávné nebo neúplné údaje poskytnuté druhou stranou, ledaže by Dodavatel si mohl být vědom takové nesprávnosti nebo neúplnosti.
5. Jakékoli změny smlouvy a / nebo jakékoli další dohody budou účinné pouze v případě a v tom rozsahu, v jakém byly dohodnuty nebo potvrzeny Dodavatelem písemně dopisem nebo e-mailem. V případě, že jakékoli odchylky nebo změny vedou ke zvýšení nákladů, je Dodavatel oprávněn účtovat tyto náklady Druhé straně.

Článek 6: Cenové a platební podmínky
1. Ceny uvedené v nabídce nezahrnují DPH, balné, pojištění ani žádné jiné poplatky a vycházejí z dodávky ex-works EXW ze skladu Dodavatele (v souladu s aktuálně platnými pravidly Incoterms), není-li předem dohodnuto jinak, a to dopisem nebo e-mailem.
2. Vyžádají-li si okolnosti, v situaci, kdy riziko změn nese objednávající strana, jakékoli změny ve vyřizování objednávky, ponese objednávající strana vzniklé vícenáklady.
3. Dojde-li k překročení doby splatnosti, Dodavatel má právo účtovat si úrok z prodlení o deset procentních bodů vyšší, než je příslušná základní sazba vyhlášená Českou národní bankou, plus náklady na vymáhání, přičemž celková tato částka bude činit nejméně 12 % p. a. Toto platí bez ohledu na jakékoli další důsledky prodlení.
4. Druhá strana není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele provést jednostranné započtení pohledávky, kterou má Dodavatel z jakéhokoliv titulu. Takové započtení pohledávky by bylo vůči Dodavateli neúčinné.
5. DPH a obecně veškeré daně uložené nebo povolené vládou ohledně uzavření, podpisu a finančního vypořádání smlouvy nese Druhá smluvní strana. V případě jakýchkoli změn v daních a/nebo dohodnutá cena příslušným způsobem upravena.
6.Za služby poskytované na základě smluv o dílo včetně použitého materiálu (instalace, opravy, údržbu a další podobné práce) budeme účtovat hodinové sazby a ceny materiálu platné v době dokončení.

Článek 7: Dodací lhůta
1. Dodavatel poskytne hrubý odhad dodací lhůty. Dodací lhůta začíná dnem odeslání potvrzení objednávky a jakmile obdržel Dodavatel veškerá data, tak aby mohl řádně splnit dodávku.
2. Pokud se strany dohodly na dodatku nebo úpravě smlouvy pak v případě, že toto ovlivní termín dodávky, bude Dodavatel o této změně informovat druhou stranu co nejdříve. .
3.Budou-li dohodnuté lhůty pro dodávky zboží a služeb, nebo lhůty prodloužené v souladu s těmito podmínkami překročeny o více než čtyři týdny, bude mít objednávající strana právo ukončit tuto smlouvu formou písemné výpovědi.
4.Dodavatel má právo uskutečnit částečné dodávky, o tomto bude informovat druhou stranu.

Článek 8: Dodávka a přechod rizika
1. Zboží bude dodáno EXW, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
2. Jakmile bude Zboží vztažené k objednávce připraveno k expedici ve skladech Dodavatele a kupující byl v tomto smyslu informován, považuje se Zboží za dodané, pokud se týče dodací lhůty.
3. Náklady na transport, dopravu Zboží a riziko s ním spojené nese Druhá smluvní strana od času dodání.

Článek 9: Skladování
V případě, že Druhá smluvní strana nemůže převzít dodávku Zboží v dohodnutém čase z jakéhokoli důvodu a Zboží je připraveno k expedici, bude Dodavatel Zboží opatrovat – pokud to jeho skladovací zařízení umožní – a bude o ně pečovat po dobu maximálně tří měsíců. V takovém případě musí Druhá smluvní strana uhradit náklady na skladování ve výši 0,5% fakturované částky měsíčně.

Článek 10: Doprava
1. Doprava ze skladu Dodavatele bude realizována jménem Druhé smluvní strany, pokud není dohodnuto jinak.
2. Náklady na dopravu a na jakékoli pojištění jakéhokoli zboží na cestě nese Druhá smluvní strana, pokud se smluvní strany nedohodly písemně jinak.

Článek 11: Zboží na zkoušku
1. Zboží na zkoušku se zasílá na základě Zápůjčky (smluvní dokument) vyhotovené Dodavatelem a podepsané Druhou smluvní stranou.
2. V případě, že zboží na zkoušku nebude vráceno do čtrnácti dnů od termínu ukončení Zápůjčky, považuje se za koupené Druhou smluvní stranou a bude fakturováno dle platného ceníku Dodavatele ke dni vystavení Zápůjčky.

Článek 12: Zrušení
1. Druhá smluvní strana může ukončit nebo zrušit smlouvu pouze se souhlasem Dodavatele.
2. Jestliže Dodavatel dá souhlas k ukončení nebo zrušení smlouvy, musí Druhá smluvní strana uhradit náklady vzniklé v tomto ohledu Dodavateli a poskytnout náhradu za nepříznivé finanční důsledky pro Dodavatele z důvodu, že smlouva nebyla naplněna, což bude společně činit minimálně 10 % dohodnuté ceny, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
3.Vrácení zboží může proběhnout pouze se souhlasem Dodavatele. Vráceno může být pouze nepoužité a nepoškozené zboží v původním neporušeném obalu. Veškeré náklady spojené sdodáním zboží Objednávajícímu, stejně jako náklady spojené s vrácením zboží Dodavateli je povinna Druhá smluvní strana uhradit Dodavateli.

Článek 13: Záruka
1.Dodavatel zaručuje řádné provedení jím dodaného Zboží po dobu jednoho roku od data expedice za podmínky, že Druhá smluvní strana používá a zachází se Zbožím s nezbytnou odborností a řádnou péčí.
2. Náklady a nebezpečí jakýchkoli změn nebo úprav dodaného Zboží, které byly iniciovány Druhou smluvní stranou, nese Druhá smluvní strana. Z důvodu jakýchkoli takových změn či úprav má za následek zrušení platnosti záruky.
3. Po obdržení Zboží se Druhá smluvní strana přesvědčí o stavu Zboží.
4. Pokud byl Druhé smluvní straně předveden nebo poskytnut vzorek nebo model, má se za to, že byl předveden nebo poskytnut pouze informativně, pokud nebylo výslovně dohodnuto, že Zboží, které má být dodáno, musí odpovídat takovému vzoru či modelu.
5. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provozem a na díly, které jsou považovány za spotřební materiál a jsou vyměněny během užívání, servisu dle instrukcí Dodavatele. Záruka se nevztahuje na závady způsobené zacházením Klientem nebo Třetí stranou nebo závady, které nebylo možno zjistit a byly způsobeny vadným materiálem, nevhodným konstrukcím řešením nebo nekompletním zpracováním, zvláště závady na funkci, které jsou způsobeny běžným opotřebením, nevhodným použitím zařízení v rozporu s pokyny Dodavatele, návodů k obsluze a používání a rad poskytnutých zákazníkům.
6. Objednávající strana nemá právo pozastavit platby z důvodu záručních nároku, ani jiných protinároků neuznaných Dodavatelem.
7.Není možno uplatnit záruku pokud Klient používá zařízení bez předchozího schválení Dodavatelem pro jinou než k tomu určenou činnost a pokud byly jakýmkoliv způsobem použity neoriginální díly.
8. Pozáruční opravy se řídí dle platného servisního ceníku.

Článek 14: Reklamace dodávky
1. Po obdržení Zboží se Druhá smluvní strana přesvědčí o stavu Zboží.
2. Veškeré reklamace pro účely této smlouvy včetně jakýchkoli reklamací týkajících se dodaného Zboží a jejich vyřízení budou vyřizovány pouze tehdy, pokud jsou Dodavateli předloženy písemně do osmi pracovních dnů od dodání, přičemž musí jasně specifikovat charakter reklamace. .
3. Bez předchozí konzultace nebude vrácené Zboží přijato.

Článek 15: Odpovědnost
1. Dodavatel není odpovědný za žádné přímé či nepřímé škody vzniklé Druhé smluvní straně nebo třetím osobám v důsledku podpisu smlouvy Dodavatelem, kterou Dodavatel uzavřel s Druhou smluvní stranou, pokud škoda nevyplývá z úmyslného jednání či opomenutí nebo z hrubé nedbalosti na straně Dodavatele.
2. Odpovědnost Dodavatele a jeho zaměstnanců je ve všech případech omezena na částku, na niž má Dodavatel nárok podle uzavřeného pojištění odpovědnosti za škody, plus spoluúčast Dodavatele na základě takového pojištění. Na požádání bude předložen výpis z pojistné smlouvy o uzavření pojištění odpovědnosti za škody.
3. Nebude-li z jakéhokoli důvodu poukázána žádná úhrada podle výše uvedeného pojištění, je jakákoli odpovědnost omezena na množství, za které Dodavatel fakturoval Druhé smluvní straně ohledně své dodávky.
4. Při používání instalací, strojů a dalšího dodaného zboží Dodavatelem je objednávající strana povinna přísně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, technická pravidla, předpisy pro instalace, návody k obsluze a uživatelské příručky, a zejména veškeré předpisy platné v oblasti elektrotechniky, a dovolit obsluhu zařízení pouze kvalifikovanému personálu.
5. Dodavatel se zavazuje po ukončení životnosti zboží odebrat bezplatně v provozovně Dodavatele klikvidaci odpadu. Smluvní strany sjednávají následující postup nakládání s obalovými materiálem: Druhá strana se zavazuje po převzetí Zboží vrátit obalový materiál vztahující se ke Zboží. Vrácení obalu bude potvrzeno Dodavatelem v předávacím protokolu. Pokud Druhá strana nesplní tento závazek, má se za to, že spolu se Zbožím přešla na Druhou stranu vlastnická práva k obalu a současně Druhá strana přebírá dle ustanovení § 13 odst. 1 písmeno b. zákona 477/2001 Sb. a zákona 185/2001 Sb., veškeré povinnosti, které z tohoto zákona vyplývají pro nakládání s obaly a odpadem.

Článek 16: Vyšší moc
1. V případě, že Dodavatel není schopen dodat jakékoli Zboží nebo splnit své závazky obvyklým způsobem z důvodu události vyšší moci, má právo, aniž by byl vyžadován jakýkoli soudní zásah, pozastavit plnění smlouvy po dobu trvání události vyšší moci, maximálně však na dobu tří měsíců, nebo ukončit smlouvu zcela či zčásti, aniž by mu vznikla odpovědnost za jakékoli škody. Po dobu pozastavení plnění a po uplynutí výše uvedených tří měsíců je Dodavatel oprávněn zvolit formu dalšího pokračování smluvního vztahu a to mezi uzavřením nebo mezi úplným či částečným ukončením smlouvy.
2. Smluvní strany považují dále uvedené události jako faktory vyšší moci, a to zejména: požár, krádež, válečné stavy, mimořádné a krizové stavy, nepokoje, stávky, okupační stávky, přerušení činnosti, válka, nepříznivé počasí, prodlení při dodávkách či přerušení dodávek materiálů či pomůcek a/nebo služeb, intervence veřejných nebo dozorčích orgánů, zákonná opatření bránící používání dodaného Zboží a obecně jakákoli příčina mimo kontrolu Dodavatele, v jejímž důsledku je Dodavateli bráněno v plnění smlouvy.

Článek 17: Platba
1. Platba musí být uskutečněna do 30 dnů od data faktury, pokud není předem písemně dohodnuto jinak, a to způsobem, který uvede Dodavatel a v měně, v níž je faktura vystavena. Jakákoli námitka proti fakturované částce neznamená pozastavení platebního závazku.
2. V případě, že Druhá smluvní strana nezaplatí do výše uvedených 30 dnů, je Druhá smluvní strana ze zákona v prodlení. V takovém případě dluží Druhá smluvní strana úrok ve výši 1 % měsíčně, pokud není zákonný obchodní úrok vyšší; v takovém případě platí zákonný obchodní úrok. Úrok týkající se způsobilé částky se vypočítává od okamžiku, kdy je Druhá smluvní strana v prodlení, do okamžiku úhrady celé částky.
3. V případě významných změn jako je zrušení společnosti, konkursu, zabavení majetku nebo pozastavení plateb u Druhé strany jsou pohledávky Dodavatele vůči Druhé smluvní straně okamžitě splatné.
4. Pokud by Druhá smluvní strana byla v prodlení se splněním jednoho či několika svých závazků, nese veškeré přiměřené náklady na mimosoudní vyrovnání.

Článek 18: Zajištění, zástavní právo a zadržení vlastnického práva
1. Jestliže jsou k tomu dle mínění Dodavatele důvody, je Dodavatel kdykoliv oprávněn požadovat, aby Druhá smluvní strana poskytla řádné zajištění za platbu.
2.Vlastnické právo k dodanému zboží zůstává u Dodavatele, dokud nebudou zcela uspokojeny jeho nároky na úhradu kupní ceny, a všechny další nároky, které bude mít z jakéhokoli zákonného titulu vůči druhé straně/ objednateli.
3. Do úplného zaplacení zboží není Druhá strana oprávněna disponovat a jinak zacházet se zbožím jako s vlastním jako například prodal zboží třetí straně, předat zboží třetí straně jako zajištění, záruku poskytnutí jeho použití nebo převedení vlastnického práva k němu.
4. V případě, že Druhá smluvní strana stále neuhradila plnou cenu za dodané Zboží poté, co vypršela platební lhůta, je Dodavatel oprávněn, aniž by byl povinen poskytnout oznámení o prodlení, znovu nabýt vlastnické právo ke Zboží, a to bez ohledu na to, kde se Zboží nalézá, a zda bylo či nebylo zpracováno. Druhá strana umožní přístup ke Zboží a jeho případné vyzvednutí. Tato aplikace zadržení vlastnického práva povede k zrušení smlouvy bez nutnosti jakéhokoli soudního zásahu, a aniž by tím bylo dotčeno právo Dodavatele na odškodnění, úhradu zisku a úroků.
5. V případě podání žádosti o konkursní řízení nebo žádosti o možnosti pozastavení plateb nebo v případě zabavení Zboží dodaného Dodavatelem se Druhá smluvní strana zavazuje, že o tom neprodleně bude informovat Dodavatele, tak aby mohl uplatnit svá majetková práva. Náklady s tím spojené uhradí Druhá smluvní strana.

Článek 19: Pozastavení a ukončení
. Dodavatel je oprávněn bez nutnosti oznámení o prodlení nebo soudního zásahu pozastavit plnění smlouvy až do dalšího oznámení nebo ukončit smlouvu zcela či zčásti, aniž by byl povinen uhradit jakékoli odškodnění nebo vydat jakoukoli záruku a aniž by tím byla dotčena jakákoli další práva s tím spojená, a to v těchto případech:
a. nemůže-li Druhá smluvní strana dočasně či trvale plnit jakýkoli závazek vyplývající ze smlouvy uzavřené s Dodavatelem nebo z jakéhokoli souvisejícího závazku;
b. existují-li vážné pochybnosti o schopnosti Druhé smluvní strany splnit své smluvní závazky vůči Dodavateli;
c. jestliže Druhá smluvní strana neposkytne zajištění na žádost Dodavatele; a/nebo
d. v případě konkursu, pozastavení plateb, ukončení, zrušení nebo celý či částečný převod obchodní činnosti Druhé smluvní strany.
2. V případě, že se Dodavatel rozhodne pozastavit plnění smlouvy vjakýchkoli výše uvedených případech, stane se dohodnutá cena, sodečtením veškerých již uhrazených splátek a veškerých nákladů ušetřených Dodavatelem z důvodu takového pozastavení, okamžitě splatnou a Druhá smluvní strana je povinna uhradit veškeré náklady vzniklé Dodavateli.

Článek 20: Ochrana osobních údajů
Druhá strana souhlasí s tím, že Dodavatel může zpracovávat a používat jeho osobní údaje (jméno adresa, e-mailová adresa) za účelem předávání informací o produktech a službách v souladu s Evropským právním základem pro ochranu osobních dat.

Článek 21: Řešení sporů a rozhodné právo
1. Řídící právo pro tyto Všeobecné dodací a platební podmínky nebo jakoukoli smlouvu jimi řízenou je stanoveno České právo.
2. Veškeré spory a smluvní nedorozumění ve vztahu k Všeobecným dodacím a platebním podmínkám nebo návazným smlouvám budou řešeny oběma stranami pomocí jednání jak jen to bude možné. Pokud nebude dosaženo dohody, veškeré spory budou řešeny bez státních soudů a to cestou arbitráže u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komory v Praze. Podle platných zákonů České republiky.
3. Oficiálním jazykem u Rozhodčího soudu bude čeština.
4. Rozhodnutí Rozhodčího soudu je závazné pro obě strany.

Shopping Cart